53 مجتبی تاجیک (1345) سایر آثار
سومین حراج تهران حراج خرداد 1393
سایر آثار
  • نام هنرمند: مجتبی تاجیک (1345)
نام اثر : سادگی از مجموعه جعبه‌ها

امضاء: «تاجیک 92 Tajik 14» (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
100×100 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1392


برآورد قیمت : 120 - 80 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 22,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : سادگی از مجموعه جعبه‌ها

امضاء: «تاجیک 92 Tajik 14» (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
100×100 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1392

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 53 از مجتبی تاجیک به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.