80 دانا نهداران (1361) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: دانا نهداران (1361)
نام اثر : از مجموعه مونالیزای من

امضاء: «Nehdaran 2012» انگلیسی (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
160×120 سانتی متر
تاریخ اثر: 1391


برآورد قیمت : 80 - 60 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 34,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : از مجموعه مونالیزای من

امضاء: «Nehdaran 2012» انگلیسی (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
160×120 سانتی متر
تاریخ اثر: 1391

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 80 از دانا نهداران به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.