158 دانا نهداران (متولد 1361) سایر آثار
اولین حراج تهران حراج خرداد 1391
سایر آثار
  • نام هنرمند: دانا نهداران (متولد 1361)
نام اثر : از مجموعه موناليزاي من

امضاء: «Nehdaran 2009» انگليسي (پايين راست)
رنگ روغن روي بوم
190×190 سانتي متر
تاریخ اثر:1388


برآورد قیمت : 60 - 40 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 7,500,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : از مجموعه موناليزاي من

امضاء: «Nehdaran 2009» انگليسي (پايين راست)
رنگ روغن روي بوم
190×190 سانتي متر
تاریخ اثر:1388

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 158 از دانا نهداران به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.