54 محمود سبزی (1334) سایر آثار
سومین حراج تهران حراج خرداد 1393
سایر آثار
  • نام هنرمند: محمود سبزی (1334)
نام اثر : مرلین نارنجی

امضاء: «Sabzi» (پایین راست)
رنگ روغن روي بوم
152×152 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1390


برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 46,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : مرلین نارنجی

امضاء: «Sabzi» (پایین راست)
رنگ روغن روي بوم
152×152 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1390

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 54 از محمود سبزی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.