75 رضا لواسانی (1340) سایر آثار
سومین حراج تهران حراج خرداد 1393
سایر آثار
  • نام هنرمند: رضا لواسانی (1340)
نام اثر :

امضاء: «رضا لواسانی 1392، Reza Lavasani 2014» (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
دو لته ای، هر کدام 200 × 170 سانتی متر، در مجموع 400 × 170 سانتی متر
تاریخ اثر: 1392


برآورد قیمت : 700 - 500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 120,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «رضا لواسانی 1392، Reza Lavasani 2014» (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
دو لته ای، هر کدام 200 × 170 سانتی متر، در مجموع 400 × 170 سانتی متر
تاریخ اثر: 1392

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 75 از رضا لواسانی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.