82 رضا لواسانی (متولد 1340) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: رضا لواسانی (متولد 1340)
نام اثر : نفخ صور شماره 5

امضاء: «رضا لواسانی 1395-94» (داخل اثر)
پاپیه ماشه
27×100×220سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1395-1394
تک نسخه


برآورد قیمت : 900 - 700 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 100,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : نفخ صور شماره 5

امضاء: «رضا لواسانی 1395-94» (داخل اثر)
پاپیه ماشه
27×100×220سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1395-1394
تک نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 82 از رضا لواسانی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.