28 فرشید مثقالی (1322) سایر آثار
چهارمین حراج تهران حراج خرداد 1394
سایر آثار
  • نام هنرمند: فرشید مثقالی (1322)
نام اثر : انتظار

امضاء: «فرشید مثقالی» (روی پایه)
ترکیب مواد
78×120×130 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1389
تک‌نسخه


برآورد قیمت : 350 - 250 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 46,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : انتظار

امضاء: «فرشید مثقالی» (روی پایه)
ترکیب مواد
78×120×130 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1389
تک‌نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 28 از فرشید مثقالی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.