75 فرشید مثقالی (متولد 1322) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: فرشید مثقالی (متولد 1322)
نام اثر : اسب‌سوار

امضاء: «فرشید مثقالی» (روی اثر)
ترکیب مواد
40×85×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1385
تک‌نسخه


برآورد قیمت : 350 - 250 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر : اسب‌سوار

امضاء: «فرشید مثقالی» (روی اثر)
ترکیب مواد
40×85×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1385
تک‌نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 75 از فرشید مثقالی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.