59 احمد اسفندیاری (1391-1301) سایر آثار
پنجمین حراج تهران حراج خرداد 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: احمد اسفندیاری (1391-1301)
نام اثر :

امضاء: «احمد اسفندیاری 83/4/8» (پایین وسط)
رنگ‌روغن روی بوم
60×120 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1383


برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 42,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «احمد اسفندیاری 83/4/8» (پایین وسط)
رنگ‌روغن روی بوم
60×120 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1383

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 59 از احمد اسفندیاری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.