30 احمد اسفندیاری (1391-1301) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: احمد اسفندیاری (1391-1301)
نام اثر :

امضاء: «احمد اسفندیاری سال67» فارسی (پایین راست)
رنگ روغن روی بوم
40×50 سانتی متر
تاریخ اثر:1367


برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 30,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «احمد اسفندیاری سال67» فارسی (پایین راست)
رنگ روغن روی بوم
40×50 سانتی متر
تاریخ اثر:1367

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 30 از احمد اسفندیاری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.