29 جمشید بایرامی (متولد 1340) سایر آثار
چهاردهمین حراج تهران حراج مرداد 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: جمشید بایرامی (متولد 1340)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: « 1/1 1390 و امضای هنرمند» (پشت اثر)
چاپ روی بوم
210×139 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1390
تاریخ چاپ: 1400
تک نسخه


برآورد قیمت : 700 - 500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 50,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: « 1/1 1390 و امضای هنرمند» (پشت اثر)
چاپ روی بوم
210×139 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1390
تاریخ چاپ: 1400
تک نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 29 از جمشید بایرامی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.