75 جمشید بایرامی (1340) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: جمشید بایرامی (1340)
نام اثر :

امضاء: «جمشید» فارسی (پشت اثر)
چاپ دیجیتال روی بوم
215×140 سانتی متر
تاریخ اثر: 1385
تک نسخه


برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 18,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «جمشید» فارسی (پشت اثر)
چاپ دیجیتال روی بوم
215×140 سانتی متر
تاریخ اثر: 1385
تک نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 75 از جمشید بایرامی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.