52 کتایون مقدم (متولد 1346) سایر آثار
چهاردهمین حراج تهران حراج مرداد 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: کتایون مقدم (متولد 1346)
نام اثر : ساحل خزر از مجموعه درهم تنیدگی

امضا:«کتایون مقدم 1400» (پایین چپ)
ترکیب مواد روی بوم
190×190 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400


برآورد قیمت : 700 - 500 میلیون تومان

رقم نهایی فروش: 80,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : ساحل خزر از مجموعه درهم تنیدگی

امضا:«کتایون مقدم 1400» (پایین چپ)
ترکیب مواد روی بوم
190×190 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 52 از کتایون مقدم به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.