73 الهه حیدری (متولد 1347) سایر آثار
چهاردهمین حراج تهران حراج مرداد 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: الهه حیدری (متولد 1347)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «الهه 93» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
130×160 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1393


برآورد قیمت : 1500 - 1000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 260,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «الهه 93» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
130×160 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1393

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 73 از الهه حیدری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.