90 هادی هزاوه‌ای (متولد 1319) سایر آثار
چهاردهمین حراج تهران حراج مرداد 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: هادی هزاوه‌ای (متولد 1319)
نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «HADi HAZAVEi 2008» (پایین راست)
ترکیب مواد روی بوم
151×183 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1387


برآورد قیمت : 2000 - 1500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 160,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «HADi HAZAVEi 2008» (پایین راست)
ترکیب مواد روی بوم
151×183 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1387

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 90 از هادی هزاوه‌ای به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.