13 هادی هزاوه‌ای (1319) سایر آثار
پنجمین حراج تهران حراج خرداد 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: هادی هزاوه‌ای (1319)
نام اثر :

امضاء: «هادی هزاوه‌ای» (پایین چپ)
ترکیب‌مواد روی مقوا
62×89 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1342


برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 60,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «هادی هزاوه‌ای» (پایین چپ)
ترکیب‌مواد روی مقوا
62×89 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1342

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 13 از هادی هزاوه‌ای به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.