10 منوچهر معتبر (متولد 1315) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: منوچهر معتبر (متولد 1315)
نام اثر :

امضاء: «معتبر M.Motabar» (پایین وسط)
ترکیب مواد روی مقوا
54×42 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1394


برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «معتبر M.Motabar» (پایین وسط)
ترکیب مواد روی مقوا
54×42 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1394

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 10 از منوچهر معتبر به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.