36 منوچهر معتبر (1315) سایر آثار
سومین حراج تهران حراج خرداد 1393
سایر آثار
  • نام هنرمند: منوچهر معتبر (1315)
نام اثر :

امضاء: «معتبر زمستان 1388، M.Motabar» (راست وسط)
ترکیب مواد روی کاغذ
46×47 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1388


برآورد قیمت : 120 - 80 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 36,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «معتبر زمستان 1388، M.Motabar» (راست وسط)
ترکیب مواد روی کاغذ
46×47 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1388

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 36 از منوچهر معتبر به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.