27 حسین صدری (متولد 1337) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: حسین صدری (متولد 1337)
نام اثر : آبی

امضاء: «حسین صدری 94» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
160×160 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1394


برآورد قیمت : 160 - 120 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر : آبی

امضاء: «حسین صدری 94» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
160×160 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1394

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 27 از حسین صدری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.