18 حسین صدری (متولد 1337) سایر آثار
بیستمین حراج تهران حراج تیر 1403
سایر آثار
  • نام هنرمند: حسین صدری (متولد 1337)
نام اثر : زلف پریشان
امضا: «حسین صدری 1402» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
182×140 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1402

برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 360,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 396,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : زلف پریشان امضا: «حسین صدری 1402» (پایین راست) رنگ‌روغن روی بوم 182×140 سانتیمتر تاریخ اثر: 1402
شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 18 از حسین صدری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.