84 حسین صدری (متولد 1337) سایر آثار
چهاردهمین حراج تهران حراج مرداد 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: حسین صدری (متولد 1337)
نام اثر : ابر وحشی

امضاء: «حسین صدری» (پایین چپ)
رنگ‌روغن و اکریلیک روی بوم
152×99 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1387


برآورد قیمت : 700 - 500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 65,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : ابر وحشی

امضاء: «حسین صدری» (پایین چپ)
رنگ‌روغن و اکریلیک روی بوم
152×99 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1387

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 84 از حسین صدری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.