39 شهلا حبیبی (متولد 1324) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: شهلا حبیبی (متولد 1324)
نام اثر :

شهلا حبیبی (متولد 1324)
بدون عنوان
امضاء: «شهلا حبیبی 81» (پایین چپ)
ترکیب‌مواد روی مقوا
90×119 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1381


برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر :

شهلا حبیبی (متولد 1324)
بدون عنوان
امضاء: «شهلا حبیبی 81» (پایین چپ)
ترکیب‌مواد روی مقوا
90×119 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1381

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 39 از شهلا حبیبی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.