118 وحید چمانی (متولد 1363) سایر آثار
هشتمین حراج تهران حراج دی 1396
سایر آثار
  • نام هنرمند: وحید چمانی (متولد 1363)
نام اثر : اسید آمینه ها

امضاء: « و.چ V.Chamani_09» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
225×207 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1388


برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 44,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : اسید آمینه ها

امضاء: « و.چ V.Chamani_09» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
225×207 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1388

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 118 از وحید چمانی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.