9 وحید چمانی (1363) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: وحید چمانی (1363)
نام اثر : اسید آمینه ها

امضاء : «و.چ ، V.Chamani 2012» فارسی و انگلیسی (پایین راست)
رنگ روغن روی بوم
225×107سانتی متر
تاریخ اثر:1391


برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 22,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : اسید آمینه ها

امضاء : «و.چ ، V.Chamani 2012» فارسی و انگلیسی (پایین راست)
رنگ روغن روی بوم
225×107سانتی متر
تاریخ اثر:1391

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 9 از وحید چمانی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.