111 وحید چمانی (متولد 1363) سایر آثار
اولین حراج تهران حراج خرداد 1391
سایر آثار
  • نام هنرمند: وحید چمانی (متولد 1363)
نام اثر : اسید آمینه

امضاء : «و.چ » فارسی (پایین راست)
رنگ روغن و مرکب روی بوم
195×195 سانتی متر
تاریخ اثر:1390


برآورد قیمت : 160 - 120 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 14,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : اسید آمینه

امضاء : «و.چ » فارسی (پایین راست)
رنگ روغن و مرکب روی بوم
195×195 سانتی متر
تاریخ اثر:1390

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 111 از وحید چمانی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.