31 رضا حسینی (متولد 1326) سایر آثار
هشتمین حراج تهران حراج دی 1396
سایر آثار
  • نام هنرمند: رضا حسینی (متولد 1326)
نام اثر : بدون عنوان

امضاء: « R.Hosseini 16» (پایین راست)
رنگ روغن روی بوم
170×130 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1395


برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 17,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

امضاء: « R.Hosseini 16» (پایین راست)
رنگ روغن روی بوم
170×130 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1395

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 31 از رضا حسینی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.