10 ناصر پلنگی (متولد 1336) سایر آثار
دوازدهمین حراج تهران حراج دی 1398
سایر آثار
  • نام هنرمند: ناصر پلنگی (متولد 1336)
نام اثر : ارزش فرهنگی

ترکیب مواد روی بوم
121×121 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397
پیشینه:
این اثر در سال 2018 در بینال بین المللی نقاشی رنگ روغن چین ارایه شده است.


برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 55,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : ارزش فرهنگی

ترکیب مواد روی بوم
121×121 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397
پیشینه:
این اثر در سال 2018 در بینال بین المللی نقاشی رنگ روغن چین ارایه شده است.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 10 از ناصر پلنگی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.