110 ناصر پلنگی (متولد 1336) سایر آثار
اولین حراج تهران حراج خرداد 1391
سایر آثار
  • نام هنرمند: ناصر پلنگی (متولد 1336)
نام اثر : ایران امروز

امضاء: «ناصر پلنگی 2012» فارسی و انگلیسی (پایین چپ)
ترکیب مواد
185×120 سانتی متر
تاریخ اثر:1390


برآورد قیمت : 100 - 60 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 17,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : ایران امروز

امضاء: «ناصر پلنگی 2012» فارسی و انگلیسی (پایین چپ)
ترکیب مواد
185×120 سانتی متر
تاریخ اثر:1390

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 110 از ناصر پلنگی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.