88 ناصر پلنگی (1336) سایر آثار
سومین حراج تهران حراج خرداد 1393
سایر آثار
  • نام هنرمند: ناصر پلنگی (1336)
نام اثر : از مجموعه زخم ها

امضاء: «ناصر پلنگی Palangi 2013» (پایین راست)
ترکیب مواد روی بوم
177 × 120 سانتی متر
تاریخ اثر: 1392


برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 26,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : از مجموعه زخم ها

امضاء: «ناصر پلنگی Palangi 2013» (پایین راست)
ترکیب مواد روی بوم
177 × 120 سانتی متر
تاریخ اثر: 1392

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 88 از ناصر پلنگی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.