73 ناصر پلنگی (1336) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: ناصر پلنگی (1336)
نام اثر : زیبایی و زخم

امضاء: «ناصر پلنگی، Nasser Palangi 2012» فارسی و انگلیسی (پایین راست)
ترکیب مواد روی بوم
سه لته ای، دو طرف 60×140، وسط 80× 140 و در مجموع 200× 140 سانتی متر
تاریخ اثر: 1391


برآورد قیمت : 140 - 100 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 24,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : زیبایی و زخم

امضاء: «ناصر پلنگی، Nasser Palangi 2012» فارسی و انگلیسی (پایین راست)
ترکیب مواد روی بوم
سه لته ای، دو طرف 60×140، وسط 80× 140 و در مجموع 200× 140 سانتی متر
تاریخ اثر: 1391

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 73 از ناصر پلنگی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.