11 تاها بهبهانی (متولد 1326) سایر آثار
دوازدهمین حراج تهران حراج دی 1398
سایر آثار
  • نام هنرمند: تاها بهبهانی (متولد 1326)
نام اثر : سلطان

برنز
16×73×50 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1394
شماره 9 از تعداد 15 نسخه


برآورد قیمت : 800 - 600 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 100,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : سلطان

برنز
16×73×50 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1394
شماره 9 از تعداد 15 نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 11 از تاها بهبهانی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.