34 تاها بهبهانی (1326) سایر آثار
چهارمین حراج تهران حراج خرداد 1394
سایر آثار
  • نام هنرمند: تاها بهبهانی (1326)
نام اثر :

امضاء: «تاها 2012TAHA 2» (روی بدنه)
برنز
40×70×67 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1391
شماره 2 از تعداد 10 نسخه


برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 55,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «تاها 2012TAHA 2» (روی بدنه)
برنز
40×70×67 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1391
شماره 2 از تعداد 10 نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 34 از تاها بهبهانی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.