28 تاها بهبهانی (متولد 1326) سایر آثار
بیستمین حراج تهران حراج تیر 1403
سایر آثار
  • نام هنرمند: تاها بهبهانی (متولد 1326)
نام اثر : در قله آزادگی، سجده به درگاهت کنم
امضا: «3 تاها 2011 TAHA» (روی اثر)
برنز و سنگ
12×50×51 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1390
شماره 3 از تعداد 12 نسخه

برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 400,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 440,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : در قله آزادگی، سجده به درگاهت کنم امضا: «3 تاها 2011 TAHA» (روی اثر) برنز و سنگ 12×50×51 سانتیمتر تاریخ اثر: 1390 شماره 3 از تعداد 12 نسخه
شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 28 از تاها بهبهانی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.