54 طلیعه کامران (1395-1309) سایر آثار
دوازدهمین حراج تهران حراج دی 1398
سایر آثار
  • نام هنرمند: طلیعه کامران (1395-1309)
نام اثر : بدون عنوان

اکریلیک روی بوم
80×80 سانتیمتر
تاریخ اثر: دهه 1350


برآورد قیمت : 700 - 500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 70,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

اکریلیک روی بوم
80×80 سانتیمتر
تاریخ اثر: دهه 1350

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 54 از طلیعه کامران به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.