110 طلیعه کامران (1395 – 1309) سایر آثار
بیستمین حراج تهران حراج تیر 1403
سایر آثار
  • نام هنرمند: طلیعه کامران (1395 – 1309)
نام اثر : بدون‌عنوان
امضا: «طلیعه کامران 47» (وسط چپ)
ترکیب‌مواد روی بوم
82×61 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1347
این اثر در قسمت میانی اندکی مرمت شده است.
پیشینه:
این اثر در سال 1396 در هشتمین حراج تهران ارایه شده است.

برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 190,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 209,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان امضا: «طلیعه کامران 47» (وسط چپ) ترکیب‌مواد روی بوم 82×61 سانتیمتر تاریخ اثر: 1347 این اثر در قسمت میانی اندکی مرمت شده است. پیشینه: این اثر در سال 1396 در هشتمین حراج تهران ارایه شده است.
شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 110 از طلیعه کامران به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.