16 محمدهادی فدوی (متولد 1338) سایر آثار
شانزدهمین حراج تهران حراج تیر 1401
سایر آثار
  • نام هنرمند: محمدهادی فدوی (متولد 1338)
نام اثر : دو اسب و زن نشسته

امضاء: «هادی فدوی 1400» (پایین چپ)
ترکیب‌مواد روی بوم
300×200 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400


برآورد قیمت : 1500 - 1000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 400,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : دو اسب و زن نشسته

امضاء: «هادی فدوی 1400» (پایین چپ)
ترکیب‌مواد روی بوم
300×200 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 16 از محمدهادی فدوی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.