36 جواد نوبهار (متولد 1345) سایر آثار
شانزدهمین حراج تهران حراج تیر 1401
سایر آثار
  • نام هنرمند: جواد نوبهار (متولد 1345)
نام اثر : از مجموعه خنجرها سایه ندارند

امضا:«J.Nobahar 2022/2 نوبهار 1400/11» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
180×130 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400


برآورد قیمت : 1500 - 1000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 150,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : از مجموعه خنجرها سایه ندارند

امضا:«J.Nobahar 2022/2 نوبهار 1400/11» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
180×130 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 36 از جواد نوبهار به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.