100 جواد نوبهار (متولد 1345) سایر آثار
سیزدهمین حراج تهران حراج دی 1399
سایر آثار
  • نام هنرمند: جواد نوبهار (متولد 1345)
نام اثر : خنجرها سایه ندارند

امضا:«J.Nobahar 2020 نوبهار 99» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
150×200 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1399


برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 90,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : خنجرها سایه ندارند

امضا:«J.Nobahar 2020 نوبهار 99» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
150×200 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1399

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 100 از جواد نوبهار به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.