18 جواد نوبهار (متولد 1345) سایر آثار
هفدهمین حراج تهران حراج تیر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: جواد نوبهار (متولد 1345)
نام اثر : بدون‌عنوان از مجموعه خنجرها سایه ندارند

امضا: «J.Nobahar 2022.9 نوبهار 1401» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
150×200 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1401


برآورد قیمت : 2000 - 1500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 240,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان از مجموعه خنجرها سایه ندارند

امضا: «J.Nobahar 2022.9 نوبهار 1401» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
150×200 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1401

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 18 از جواد نوبهار به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.