52 حامد صدرارحامی (متولد 1360) سایر آثار
شانزدهمین حراج تهران حراج تیر 1401
سایر آثار
  • نام هنرمند: حامد صدرارحامی (متولد 1360)
نام اثر : مرثیه

امضاء: «ارحامی 2021» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
150×180 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400


برآورد قیمت : 2000 - 1500 ریال

رقم نهایی فروش: 260,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : مرثیه

امضاء: «ارحامی 2021» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
150×180 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 52 از حامد صدرارحامی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.