118 حامد صدر ارحامی (1360) سایر آثار
چهارمین حراج تهران حراج خرداد 1394
سایر آثار
  • نام هنرمند: حامد صدر ارحامی (1360)
نام اثر :

مضاء: «حامد S 2014» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
200×120 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393


برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 75,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

مضاء: «حامد S 2014» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
200×120 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 118 از حامد صدر ارحامی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.