70 حامد صدرارحامی (متولد 1360) سایر آثار
چهاردهمین حراج تهران حراج مرداد 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: حامد صدرارحامی (متولد 1360)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «امضای هنرمند 2013» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
170×130 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1392


برآورد قیمت : 1200 - 800 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 190,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «امضای هنرمند 2013» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
170×130 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1392

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 70 از حامد صدرارحامی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.