73 احمد نصراللهی (متولد 1330) سایر آثار
شانزدهمین حراج تهران حراج تیر 1401
سایر آثار
  • نام هنرمند: احمد نصراللهی (متولد 1330)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «نصراللهی 86 2007» (پایین چپ)
ترکیب‌مواد روی بوم
120×120 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1386
پیشینه:
این اثر در سال 1395 در ششمین حراج تهران ارایه شده است.


برآورد قیمت : 1500 - 1000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 110,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «نصراللهی 86 2007» (پایین چپ)
ترکیب‌مواد روی بوم
120×120 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1386
پیشینه:
این اثر در سال 1395 در ششمین حراج تهران ارایه شده است.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 73 از احمد نصراللهی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.