86 شیده تامی (متولد 1341) سایر آثار
شانزدهمین حراج تهران حراج تیر 1401
سایر آثار
  • نام هنرمند: شیده تامی (متولد 1341)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «شیده تامی 80» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
200×145 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1380


برآورد قیمت : 3000 - 2000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 220,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «شیده تامی 80» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
200×145 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1380

درباره اثر

نقاشی چهره‌‌های اکسپرسیونیستی، مشخصه آثار شیده تامی است. او بار عاطفی نقاشی را در این اثر با رنگ بیان می‌کند. فام‌های مختلف سیاه تا خاکستری پسزمینه و بدن فیگورها را می‌سازد و تجسم اجزای صورت، تنها با رنگ قرمز و آمیختگی آن با سیاه و سفید انجام می‌پذیرد. این کمینه‌گرایی در رنگ، به واسطه نگاه تقلیل‌گرا در فرم تشدید می‌شود و اثری را شکل می‌بخشد که رویکردی نئواکسپرسیونیستی با سوژه انسانی است. ابژه‌های انسانی به واسطه دفرماسیون نامأنوس در چهره، حسی از گنگی را القاء می‌کنند که به واسطه فقدان جنسیت، سن، نژاد و دوره زمانی مشخص، با هر مخاطبی ارتباط برقرار می‌کند. ضربه‌‌قلم‌موهای اکسپرسیونیستی بر بیانگری درونی اثر می‌افزاید؛ گویی مخاطب با هویتی دوپاره روبه‌رو شده که نقاب از چهره کنار گذاشته و خود را در بی‌پیرایه‌ترین و خالص‌ترین حالت نمایان ساخته است. در این نمایش بی‌پروا از پیچیدگی ماهیت انسانی، نوع قرارگیری دو سر در تصویر به گونه‌ای است که حسی از همدردی میان خود و آن خودِ دیگر را به ذهن متبادر می‌سازد. وجهی به سایه رانده و کنار گذاشته شده که در درون هر انسانی وجود دارد، برای لحظاتی حضور می‌یابد و این ابراز وجود با همدلی همراه است. نوع حالت‌گرایی چشمان و لب‌ها بر این حس گنگ همراه با همدلی می‌افزاید و از هولناکی اثر می‌کاهد.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 86 از شیده تامی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.