6 حسین شاه‌طاهری (متولد 1361) سایر آثار
بیستمین حراج تهران حراج تیر 1403
سایر آثار
  • نام هنرمند: حسین شاه‌طاهری (متولد 1361)
نام اثر : بدون‌عنوان
امضا: «shah taheri 2024» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
178×178 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1403

برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 700,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 770,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان امضا: «shah taheri 2024» (پایین راست) رنگ‌روغن روی بوم 178×178 سانتیمتر تاریخ اثر: 1403
شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 6 از حسین شاه‌طاهری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.