90 داور یوسفی (متولد 1342) سایر آثار
بیستمین حراج تهران حراج تیر 1403
سایر آثار
  • نام هنرمند: داور یوسفی (متولد 1342)
نام اثر : بدون‌عنوان
امضا: «داور یوسفی 94» (پایین راست)
اکریلیک روی بوم
200×200 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1394

برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 650,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 715,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان امضا: «داور یوسفی 94» (پایین راست) اکریلیک روی بوم 200×200 سانتیمتر تاریخ اثر: 1394
شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 90 از داور یوسفی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.