30 داور یوسفی (متولد 1342) سایر آثار
سیزدهمین حراج تهران حراج دی 1399
سایر آثار
  • نام هنرمند: داور یوسفی (متولد 1342)
نام اثر : بدون عنوان

امضا:«داور یوسفی 93» (پایین چپ)
رنگ­‌روغن روی بوم
199×199 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1393


برآورد قیمت : 350 - 250 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 120,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

امضا:«داور یوسفی 93» (پایین چپ)
رنگ­‌روغن روی بوم
199×199 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1393

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 30 از داور یوسفی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.