116 غلامحسین نامی (متولد 1315) سایر آثار
اولین حراج تهران حراج خرداد 1391
سایر آثار
  • نام هنرمند: غلامحسین نامی (متولد 1315)
نام اثر : بدون عنوان از مجموعه کهکشان

امضاء: «GH. Nami 90» انگلیسی (پایین راست)
ترکیب مواد
100×100 سانتی متر
تاریخ اثر:1369


برآورد قیمت : 300 - 250 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 25,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان از مجموعه کهکشان

امضاء: «GH. Nami 90» انگلیسی (پایین راست)
ترکیب مواد
100×100 سانتی متر
تاریخ اثر:1369

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 116 از غلامحسین نامی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.