156 علیرضا فانی (متولد 1354) سایر آثار
اولین حراج تهران حراج خرداد 1391
سایر آثار
  • نام هنرمند: علیرضا فانی (متولد 1354)
نام اثر : تعليق

امضاء: «عليرضا فاني» فارسي (پشت اثر)
پيگمنت ديجيتال چاپ
100×133 سانتي متر
تاریخ اثر:1388
شماره 2 از تعداد 3 نسخه


برآورد قیمت : 100 - 60 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 6,500,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : تعليق

امضاء: «عليرضا فاني» فارسي (پشت اثر)
پيگمنت ديجيتال چاپ
100×133 سانتي متر
تاریخ اثر:1388
شماره 2 از تعداد 3 نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 156 از علیرضا فانی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.