23 سیراک ملکونیان (1309) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: سیراک ملکونیان (1309)
نام اثر :

امضاء : «S.Melkonian 76» انگلیسی (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
109×109 سانتی متر
تاریخ اثر:1355


برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 65,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء : «S.Melkonian 76» انگلیسی (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
109×109 سانتی متر
تاریخ اثر:1355

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 23 از سیراک ملکونیان به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.